Відмінник

Вчимося на відмінно

Обмін речовин живих організмів

Кожний живий організм одержує необхідні речовини із зовнішнього сере­довища й виділяє в нього продукти життєді­яльності. До процесів обміну речовин на­ле­жать живлення, дихання, виділення.
Обмін речовин живих організмів
За автотрофного живлення живі організми синтезують органічні речовини з неорганічних.
До фототрофних організмів належать зелені рослини й ціанобактерії (царство Дроб’янки), які містять зелений пігмент хлорофіл. За допомогою хлорофілу під дією сонячних променів фототрофні організми у складних процесах біосинтезу з води й вуглекислого газу утворюють органічну речовину — глюкозу, що потім переходить у крохмаль. Побічним продуктом фотосинтезу є кисень, що виділяється в атмосферу.
За хемотрофного живлення (залізобактерії, нітрифікувальні бактерії, сіркобакте­рії) органічні речовини синтезуються з неор­га­нічних на основі енергії хі­мічних зв’язків.
Гетеротрофне живлення властиве тваринам, грибам, паразитичним рослинам, багатьом бактеріям. Ці організми споживають готові органічні речовини, перетворю­ючи їх у процесах травлення та біосинтезу.
Прикладом організмів із міксотрофним (змішаним) живленням є одноклітинні водорості (хламідомонада, хлорела), що в чистій воді живляться як фо­тотрофи, а у воді з великою кількістю органічних речовин — як гетеротрофи. Ці водорості використовуються для очищення стічних вод.

Аеробні організми використовують для дихання кисень (рослини, тварини, гриби, більша частина бактерій).
Анаеробні організми мають безкисневе дихання (деякі бактерії).
Виділення — виведення з організму продуктів життєдіяльності.