Відмінник

Вчимося на відмінно

Розбір слова за будовою

1. Виділити закінчення та основу слова.
2. Знайти корінь, підбираючи спільнокореневі слова.
3. Виділити суфікс, підбираючи слова з такими ж суфіксами.
4. Виділити префікс, підбираючи слова з такими ж префіксами.
Розбір слова за будовою
До словотворчих за­со­бів належать твірні слова, твірні основи, ­афікси (су­фі­к­си, префікси, постфікси -ся, -но), сло­во­спо­лу­чен­ня.
Твірним словом називається те, яке є базою для утворення іншого слова.
Слово, яке утво­ри­лось на базі існуючого в мові, називається по­хі­д­ним.