Відмінник

Вчимося на відмінно

Основні розділи української мови як навчального предмета

Фонетика вивчає звуки мови і мовлення, на­го­лос, склад.
Графіка вивчає умовні знаки при передачі на пись­мі усного мовлення (букви, апостроф, знак на­го­ло­су, дефіс, крапка, знак питання, знак окли­ку, кома, тире, двокрапка, лапки, ду­ж­ки).
Орфографія — це система правил пе­редачі зву­ків мови (слів і їх форм) на письмі.
Лексика і фразеологія вивчають словниковий склад мови: значення слів, їх походження, вжи­ван­ня, зв’язок з іншими словами.
Орфоепія вивчає правила нормативної лі­те­ра­ту­р­ної вимови.
Словотвір вивчає структуру слів і спо­соби їх тво­рен­ня.
Морфологія вивчає будову слів, їх гра­матичні властивості, поділ на частини мови.
Синтаксис вивчає будову і граматичне зна­чен­ня словосполучень і речень.
Пунктуація вивчає правила постановки роз­ді­ло­вих знаків.