Відмінник

Вчимося на відмінно

Чергування О, Е(Є) з І(Ї) не відбувається у таких випадках

1. Коли О, Е випадні: вогонь — вогню, пеньок— пенька, сон — сну.
2. Коли О, Е вставні: вікно — вікон, казка — ка­зок, книжка — книжок.
3. У звукосполученнях -оро-, -оло-, -ере-, -еле-: во­рон, горох, морок, подорож, голос, колос, по­лон.
Винятки: моріг, поріг, сморід.
4. У звукосполученнях -ор-, -ер-, -ов- між приголос­ними: борг, горб, жертва, морква, торг, хорт, смерть, чверть.
Виняток: погірдний (погорда).
5. Під наголосом у кінцевих словотвірних ча­с­ти­нах -вод, -воз, -нос-, -роб складних слів, що озна­ча­ють людей за родом діяльності та в по­хі­д­них: діловод, водовоз, хлібороб, зо­ло­то­­но­с­ний. У словах зі словотвірним компонентом -возО зберігається: лісовоз, паровоз, тепловоз. У сло­во­тві­рній частині -хід пишеться І: всю­ди­хід, самохід, стравохід.
6. У суфіксах -інк-, -еньк-, -есеньк-, -ечк-, -оньк-, ‑очк-, -тель: Оленька, гарненько, донечка, сте­же­ч­ка, лавочка, таточко, вихователь, учи­тель, сторінка.
7. У називному відмінку однини деяких пре­фі­к­са­ль­них безсуфіксних іменників: завод — за­во­ду, почерк — почерку, але: забій — забою, роз­гін– розгону, потік — потоку, удій — удою.
8. У непрямих відмінках ряду іменників чо­ло­ві­чо­го роду: борця, водню, орла, паростка.
9. У родовому відмінку множини ряду іменників жіночого роду, а також деяких іменників се­ре­д­ньо­го роду: будов, жмень, заток, кишень, обнов, ос, підлог, тещ, веретен, імен.
10. У родовому відмінку множини іменників на ‑ення: відділення — відділень, зрощення— зро­щень, звер­нення — звернень.
11. У закінченнях -еш дієслів теперішнього та майбутнього (простого) часу за аналогією до третьої особи однини, а також у формах на­ка­зо­во­го способу: береш, зайдеш, заводь.
12. У словах іншомовного походження, які були запозичені порівняно недавно: атому, ма­йо­ру.
13. В абревіатурах і похідних утвореннях: ком­со­мо­лу, робкору, торгпреду.
14. У низці слів книжкового й церковного по­хо­джен­ня і похідних: Бог, верховний, вирок, про­рок, словник, прапор.
15. У прикметниках, утворених від власних імен на -ов, -ев: Ростов — ростовський.