Відмінник

Вчимося на відмінно

Сульфатна кислота

Фізичні властивості сульфатної кислоти. Сульфатна кислота Сульфатна кислота — важка безбарвна масляниста рідина (стара назва сульфатної кислоти — купоросна олія). За звичайної температури вона не летка й не має запаху.
Одержання сульфатної кислоти. Найбільше значення має контактний спосіб одержання сульфатної кислоти. Процес складається з трьох стадій.
1) Одержання сульфур(IV) оксиду. Сировиною є сульфурвмісні руди, сірка, сірководень:
Сульфатна кислота; Сульфатна кислота; Сульфатна кислота.
2) Окиснення сульфур(IV) оксиду в суль­фур(VI) оксид: Сульфатна кислота (реакція йде під тиском, при підвищеній температурі й у присутності каталізаторів).
3) Одержання сульфатної кислоти. При цьому сульфур(VI) оксид поглинають розведеною сульфатною кислотою, одержуючи олеум, який потім розбавляють до потрібної концентрації: Сульфатна кислота (або Сульфатна кислота).

Хімічні властивості розведеної сульфатної кислоти. Сульфатна кислота як двоосновна кислота утворює два ряди солей: кислі — гідросульфати (утворюються при надлишку кислоти) і середні — сульфати.
1) Ступенева дисоціація:
Сульфатна кислота
Сульфатна кислота
2) Взаємодія з розчинними і нерозчинними основами (реакція нейтралізації). При цьому утворюються гідросульфати (якщо кислота в реакційній суміші в надлишку):
Сульфатна кислота
або сульфати (якщо немає надлишку кислоти в реакційній суміші):
Сульфатна кислота
3) Взаємодія з металами, що розташовані в електрохімічному ряді напруг до Гідрогену:
Сульфатна кислота
4) Взаємодія з оксидами металів:
Сульфатна кислота
5) Взаємодія із солями, утвореними більш слабкими і/або леткими кислотами:
Сульфатна кислота
Хімічні властивості концентрованої сульфатної кислоти.
1) Взаємодія з металами. Концентрована сульфатна кислота при нагріванні реагує з багатьма металами, у тому числі тими, що стоять в електро­хі­мічному ряді напруг після Гідрогену. При цьому виділяється не водень, а сульфур(VI) оксид (з менш активними металами), сірка (з металами середньої активності) або сірководень (з активними металами):
Сульфатна кислота
Сульфатна кислота
Сульфатна кислота
Алюміній, залізо і хром пасивуються концентрованою сульфатною кислотою на холоді, при нагріванні реагують із нею.
2) Безводна сульфатна кислота розчиняє до 70 % сульфур(VI) оксиду, при цьому утворюється олеум.
3) При нагріванні відщеплює суль­фур(VI) оксид доти, поки не утвориться розчин із масовою часткою сульфатної кислоти 98,3 %:
Сульфатна кислота
4) Обвуглює органічні речовини — цукор, папір, дерево.
5) Як сильна нелетка кислота витісняє інші кислоти з їхніх сухих солей:
Сульфатна кислота
Реактивом для виявлення сульфат-іонів є розчини, що містять йони Барію:
Сульфатна кислота
Барій сульфат, що утворюється,— білий порошкоподібний осад, нерозчинний у воді й кислотах.
Застосування сульфатної кис­лоти. Сульфатна кислота використовується у виробництві неорганічних кислот, лугів, солей, мінеральних добрив, вибухових речовин, штучних волокон, барвників, пластмас і багатьох інших речовин. Найбільша кількість її витрачається для одержання фосфатних і ніт­рат­них добрив. Сульфатну кислоту використовують для одержання інших кислот — хлоридної, флуороводневої, фосфатної, оцтової. Вона застосовується для очищення нафтопродуктів.