Відмінник

Вчимося на відмінно

Ферум

Елемент Ферум розташований в VIIIБ групі (VIII групі, побічній підгрупі), у 4 періоді.
Електронна конфігурація атома Феруму:
Ферум
Ферум

Валентними у Феруму є електрони як останнього, так і передостаннього рівня  d-підрівня. Найхарактерніші ступені окиснення у сполуках +2 і +3.
Ферум — другий за поширеністю в природі метал (після Алюмінію). Найважливіші залізні руди: магнітний залізняк, червоний залізняк, бурий залізняк, пірит.
Фізичні властивості.
Білий сріблястий метал, густина 7,87 г/см3, Ферум. Пластичний, тепло- та електрично провідний, легко намагнічується і розмагнічується.
Добування.
Відновлення карбон(ІІ) оксидом, алюмінотермія (див. виробництво чавуну і сталі).
Хімічні властивості.
Метал середньої активності (див. таблицю).
Хімічні властивості Феруму

Реа­­гент Рів­нян­ня реакції Продук­ти реак­ції Умо­ви пере­бігу реак­ції
Ки­сень Ферум За­ліз­на ока­ли­на (фе­рум(ІІ, ІІІ) ок­сид) Горіння в кисні
Хлор Ферум Фе­рум(III) хло­рид На­грі­ван­ня
Сір­ка Ферум Фе­рум(II) сульфід На­грі­ван­ня
Ву­гілля (вуглець) Ферум Фе­рум карбід (це­ментит) Висока температура
Вода Ферум Заліз­на окали­на й во­день Висока температура Ферум
Хло­рид­на кислота Ферум Фе­рум(II) хлорид Зви­чай­ні умо­ви
Роз­бав­лена суль­фат­на кис­лота * Ферум Фе­рум(II) сульфат Зви­чай­ні умо­ви
Роз­чи­ни солей менш ак­тив­них ме­та­лів Ферум Фе­рум(II) сульфат і мідь Зви­чай­ні умо­ви


* Концентровані сульфатна і нітратна кислоти на холоді пасивують залізо.
Застосування:
— каталізатор;
— машинобудування;
— добування сплавів — чавуну і сталі.