Відмінник

Вчимося на відмінно

Соціальний комплекс

До соціального комплексу належать виробництво товарів народного споживання (насамперед продукції легкої та харчової промисловості), а також сфера послуг — усі види підприємств обслуговування, діяльність яких спрямована на задоволення духовних і матеріальних потреб людей: мережа установ культури, освіти, охорони здоров’я, торгівлі, сфери побуту та ін.
Від рівня розвитку соціальної інфраструктури залежить продуктивність праці, збільшення вільного часу, підвищення кваліфікації, забезпечення все­бічного і гармонійного розвит­ку населення.
В умовах командної економіки фінансування сфери послуг здійснювалося за залишковим принципом, що зумовило виникнення багатьох проблем. Із переходом до ринкового господарювання відбувається ряд позитивних зрушень у розвитку цієї важливої галузі України.
Житлово-комунальне господарство задовольняє потреби населення у житлі та забезпечує належний стан приміщень. В Україні гострою залишається проблема нестачі житла. Краще забезпечені житлом жителі великих міст. Ринкові форми господарювання сприяють не тільки активному будівництву, але й підвищенню якісного рівня житла.

Позитивні зрушення спостерігаються в галузях побутового обслуговування, торгівлі, громадського харчування ізв’яз­ку, що також пояснюється переходом на ринкові відносини й масовою приватиза­цією. Збільшується кількість магазинів, кафе, ресторанів, підприємств з ремонту побутової техніки та надання різноманітних послуг.
До закладів освіти належать насамперед середні загальноосвітні денні, вечірні і заочні школи. Розвинена мережа гімназій і ліцеїв, у тому числі приватних. До мережі навчальних закладів належать також позашкільні: будинки школярів, станції юних натуралістів, техніків, дитячі спортивні школи тощо.
Заклади культури: бібліотеки, му­зичні школи, школи мистецтв, художні школи, театри, музеї, кінотеатри — сконцентровані пере­важно у вели­ких містах — Києві, Львові, Харкові, Донецьку, Одесі, містах Автономної Республіки Крим.
У сфері охорони здоров’я, відпочинку і фізичної культури діють як державні, так і приватні заклади. Найбільша кількість лікарів усіх спеціальностей зосере­джена в Києві й Автономній Рес­публіці Крим. У Сумській, Чер­ні­гівській, Житомирській областях ці показники майже вдвічі нижчі.
Важливе місце в соціальній інфраструктурі посідає рекреаційне господарство — сукупність установ і закладів, що задовольняють потреби населення у лікуванні, оздоровленні та відпочинку населення. Рекреаційне господарство представлене санаторіями, курортами, пансіонатами, будинками й базами відпочинку тощо.
Розвиток цієї сфери відбувається на основі використання рекреаційних ресурсів (морських, гірських районів, лісів, джерел мінеральних вод, лікувальних грязей тощо). Найбільше рекреаційних установ у Криму, Карпатах, на узбережжі Чорного й Азовського морів.
В Україні багато культурно-історичних пам’яток у стародавніх містах — Києві, Чернігові, Львові тощо.
На сьогодні сфера послуг в Україні має суттєві недоліки й потребує вдосконалення. Так, побутове обслуговування, заклади освіти, охорони здоров’я та культури ще не мають достатньої матеріальної бази. Необхідне створення нової сучасної мережі послуг як у великих містах, так і в інших населених пунктах України.
Світовий досвід свідчить, що ринкова модель господарювання на основі приватної власності забезпечує необхідні умови для успішного розвитку галузей соціальної інфраструктури.